https://mobirise.com/


Co warto wiedzieć o naszej firmie?

NASZE POCZĄTKI

Industria Tour powstała w 2015r. roku jako mała firma działająca w obszarze turystyki i eventów, realizując projekty jako podwykonawca.

Stopniowo dojrzewał w nas kolejny pomysł dalszego rozwoju i do swojej oferty dołączyliśmy pełną gamę usług z zakresu turystyki.

Na początku 2017 roku otrzymaliśmy wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystki i Pośredników Turystycznych w Katowicach i od tej pory rozpoczęliśmy organizację imprez turystycznych, tworząc kompleksową ofertę na bazie zabytkowych obiektów na terenie Śląska. Jako członek Śląskiego Klastra Kultury Turystyki i Rekreacji tworzymy ofertę w oparciu o wiodące zabytki postindustrialne naszego regionu.

OBECNIE WSPÓŁPRACUJEMY

Nasza współpraca z:

obiektami Szlaku Zabytków Techniki
• podmiotami zrzeszonymi w ramach Śląskiego Klastra Kultury Turystyki i Rekreacji
• podmiotami zrzeszonymi w ramach Stowarzyszenia Centrum Działań Rewitalizacyjnych

zaowocowała zainicjowaniem przez naszą firmę projektu „Turystyka Postindustrialna Górnego Śląska”. 

Dzięki staraniom naszym i naszych partnerów została stworzona szeroka gama wycieczek i wyjazdów kilkudniowych prezentujących walory dziedzictwa poprzemysłowego naszego regionu.

NASZ ZESPÓŁ

Obecnie do naszego zespołu należą 3 osoby oraz grupa współpracujących z naszym biurem przewodników animatorów oraz przewoźników.

Wszyscy dbamy o to, by proponowane Państwu usługi były zrealizowane z najwyższą starannością oraz by Państwa zadowolenie z uczestnictwa w naszych imprezach było jak największe.


Dołącz do nas na Facebooku i bądź na bieżąco!

REGULAMIN KONKURSU

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem i fundatorem nagród Konkursu jest INDUSTRIA TOUR Sp. z o. o. ul. 1 Maja 22 / 1 40-284 Katowice.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony podczas Industriady, dnia 10 czerwca 2017 roku na trenie Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu, ul. Sienkiewicza 43; 41-800 Zabrze, w godzinach otwarcia Sztolni Królowa Luiza i Parku 12 C.

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

b) nie jest pracownikiem INDUSTRIA TOUR sp. z o.o. i/lub pracownikiem Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

c) nie jest członkiem rodziny pracownika INDUSTRIA TOUR sp. z o.o. i/lub pracownikiem Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

b) spełni wszystkie 3 kroki:

krok1: zdobędzie model maszyny górniczej Alpina lub kolejki Karlik

krok 2 wykona model

krok 3 polubi naszą stronę na Facebooku: https://web.facebook.com/industriatour/ i zamieści tam zdjęcie samodzielnie wykonanego modelu na tle obiektów poprzemysłowych

§ 3 NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie są:

Autor zdjęcia zamieszczonego jako pierwsze na naszym fan page'u na Facebooku otrzyma bilet na zwiedzanie podziemi Sztolni Królowa Luiza do wykorzystania do końca 2017roku oraz industrialne gadżety.

Dla wszystkich uczestników konkursu zniżka 15% na zwiedzanie podziemi Kopalni Guido i Sztolni Królowa Luiza!

Pierwszym 20 osobom, które zamieszczą swoje prace na naszym Facebookowym fan page'u prześlemy industrialny gadżet - niespodziankę.

2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebook-owym zamieszczą zdjęcie samodzielnie wykonanego modelu na tle obiektów poprzemysłowych.

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator przyzna nagrody w kolejności, w jakiej posty Uczestników zostaną zamieszczone na naszym profilu na Facebooku. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres event@industriatour.pl w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

6. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureatów Konkursu na koszt firmy Industria Tour Sp. z o. o., na adres wskazany przez Laureatów, na terenie Polski, w ciągu 10 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.

7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Industria Tour sp. z o.o.

8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.

Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.industriatour.pl


Nasi partnerzy

KONTAKT:

Telefon: +48 501 597 255

Szukasz wyjątkowego miejsca na event? Pisz na: event@industriatour.pl

Chciałbyś poznać kulturę i dziedzictwo poprzemysłowe Śląska? Pisz na: wycieczka@industriatour.pl

SIEDZIBA:

INDUSTRIA TOUR Sp. z o. o.
ul. 1 Maja 22/1, 40-284 Katowice
NIP: 9542755188,
REGON: 361484679, KRS: 0000557287

BIURO W ZABRZU:

Industria Tour Sp. z o. o.
ul. Wolności 262
41-800 Zabrze

Industria Tour Sp. z o.o.  2017, wykonanie strony: dlasalonu.pl - reklama w służbie branży zdrowia i urody